Antimobbestrategi

Trivsel  & Antimobning

Skolen har en antimobbestrategi


Mobning


Mobning kan defineres som bevidst, systematisk og langvarigt drilleri, trusler, fysisk eller verbal aggression - eller bevidst eksklusion af en person.


Det kan også omfatte gentagne verbale overskridelser af en persons grænser, selv efter at vedkommende har bedt om at det må stoppe.


På vores skole er mobning uacceptabelt, herunder enhver form for sexistisk, racistisk eller lignende adfærd.


Vi tilstræber et trygt og støttende socialt miljø, der fremmer læring og trivsel for alle. Alle skal føle sig inkluderet og beskyttet mod enhver form for krænkelse.


Hvis vi fra skolens side konstaterer at mobning finder sted, vil vi naturligvis tage kontakt til alle parter for at løse situationen.


Det er vigtigt at fremhæve, at der skelnes mellem mobning, drilleri og konflikter. Ikke alle uvenlige handlinger er mobning. Drilleri kan være harmløst, men det afhænger af intentionen, og hvordan den udsatte person selv opfatter det.


Enkeltstående ubehagelige episoder er ikke nødvendigvis mobning, men hvis de ignoreres, kan de eskalere til mobning. Vi arbejder løbende med trivsel for at undgå mobning.

Hvordan vi arbejder med trivsel og med at undgå mobning:


Generelt arbejdes der, i lærerkollegiet på hhv. overskole- og grundskolemøderne på en ugentlig basis, med de enkelte elevers udvikling og trivsel. Der orienteres om problemerne og alle lærere arbejder med observationer og pædagogiske løsningsforslag. De aktuelle problemer observeres løbende og forslag bringes i spil til problemet er løst.


Skolen er også bevidst om, at et tæt samarbejde er mellem skolen og forældrene er væsentligt i denne sammenhæng. 


Handleplan


Konstateres der mobning i en klasse, vil vi som udgangspunkt formulere klare grænser og udarbejde en handleplan. I denne gøres det klart for både offer og mobber, at det er nul accept for mobning og rygter på vores skole. Konsekvenserne for at overtræde grænserne vil blive beskrevet tydeligt.


En handleplan kan indeholde:


  • Samtaler med børnene enkeltvis, for at få nøjere kendskab til, hvad de enkelte børn oplever - og for bedre at kunne hjælpe med at ændre klassekulturen.
  • Konkret plan med en møderække- f.eks forældremøder, individuelle møder.
  • Der lægges op til at alle tager ansvar, og at ingen kommer til at fremstå som ”den ansvarlige”. Vi lægger vægt på et fælles gruppeansvar.
  • Der aftales regler om ændret klassekultur og adfærd.
  • Der aftales, at der løbende følges op på elevens og klassens trivsel og fælles adfærd. Forældrene vil løbende blive informeret om klassens trivsel
  • inddragelse af professionelle konsulenterSådan arbejder vi med handleplanen:


  • Skolen skal først danne sig et overblik over situationen.
  • Skolen har mulighed for at indhente vejledning og sparring via telefonisk rådgivning v/ TCBU – Vejle Kommune
  • Skolen udarbejder en handleplan. Formålet er at rette op på situationen.
  • Er der tale om hændelser, som kræver inddragelse af myndigheder, udarbejder skolen underretning, evt. kan andre myndigheder inddrages.


Der er formelle krav til handleplan:


(Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170428-krav-om-antimobbeindsats-paa-grundskoler-og-ungdomsuddannelser)


Uddannelsesstedernes ledelse skal i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.


Ledelsen skal desuden straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer. Berørte elever og forældre skal informeres herom.


Handleplanen skal overholdes. Hvis handleplanen ikke overholdes, og der ikke rettes op på situationen, vil de elever som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen.


Du kan kontakte klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø for elever og forældre, hvis du mener at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser. ( https://dcum.dk/)

 

Digital mobning og digitale krænkelser


Vores skole er mobilfri og det er kun i klasserne 7.-9., at der anvendes computer i undervisningen. Dog er det naturligt, at de unge bevæger sig på mange digitale arenaer – og der er derfor en reel risiko for, at de udsættes for digitale krænkelser.


Vi har på skolen er særligt fokus på at skabe trygge fællesskaber og styrke elevernes digitale dannelse gennem vores arbejde med mediemyndighed – her er vi særligt opmærksomme på de etiske dilemmaer, eleverne kan støde på i det digitale rum.