Klima og fællesskab på Steiner Skolen i Vejle

 

Hvordan ruster man bedst muligt elever til at blive handlekraftige i den eksisterende klimakrise? Dette spørgsmål har vi på Steiner Skolen i Vejle vi arbejdet målrettet med i 2021-23  i projekt Havelaboratorium. Lokale virksomheder i nærområdet har støttet gavmildt op om projektet.

I efteråret 2021 tog en idé form hos ledergruppen på Steiner Skolen i Vejle, da de erfarede, at man igennem Vejle kommune kunne søge tilskud til projekter via Grøn pulje. Projekter i denne pulje skulle have til formål at stimulere reduktion af CO2-udledningen til atmosfæren.


Dette mål passer overordentligt godt sammen med skolens målsætning om at skabe løsningsorienterede og livsduelige elever, som hviler i sig selv, er nytænkende og handlekraftige samt rummer solid faglighed om den verden, vi lever i.


På skolen har vi længe haft lyst til at arbejde konstruktivt i forhold til den eksisterende klimakrise, da vi er af den overbevisning, at det skaber stor apati hos den enkelte, unge som ældre, at have viden om dårlige forhold uden samtidig at få tilegnet sig viden og idéer til, hvordan man kan handle i forhold til dette. Derfor vakte projektidéen stor genklang hos os, og vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, så vi kunne søge midler til at sætte projekt Havelaboratorium i gang.


I arbejdsgruppen, der består af seks personer, har alle budt ind med hver deres styrker og kompetencer, og en del af denne gruppe er certificerede indenfor permakultur. De har bidraget til projektet både praktisk og kreativt og har i den opstartende fase tegnet projektplaner og udfærdiget ansøgning til kommunen.


En del af målsætningen i ansøgning lød: ”Vores mål med projektet er at skabe et udendørs klasserum, der vækker elevernes nysgerrighed og skaber rum for fordybelse gennem observation og praktisk arbejde.


Fællesskabsenergi


I foråret 2022 kunne vi med stor glæde for alvor sætte projektet i gang, da Vejle kommune valgte at støtte projektet med op til 100.000 kr. fra Grøn Pulje.


Vi har både i starten af forløbet og i foråret 2023, hvor det nærmede sig sin afslutning, afholdt en arbejdslørdag. Begge gange er der bidraget med godt humør og solid arbejdskraft. Både elever, forældre og lærere har støttet utroligt positivt op om tiltaget, og vi er taknemmelige for den opbakning, som alle har budt ind med. Det er imponerede at se, hvor mange arbejdsopgaver, der er nået til disse arrangementer.


Det har vist sig, at der er en ganske særlig gave at hente i et projekt som vores; den særlige energi, det giver at være ude i naturen og stå skulder ved skulder og arbejde med jorden, er helt enestående og kan løfte fællesskabet til nye højder. Den fællesskabsenergi er en styrke, der kan tages med videre i andre sammenhænge.


Udover den velvillighed, som vi har fået internt, har vi også oplevet det utroligt positive, at venlige lokale virksomheder har støttet op om projektet. Bl.a. har Smurfit Kappa Vejle, der er skolens nabo på Grønlandsvej, doneret bølgepap, som skal bruges til underlægning i bedene, som vi er ved at anlægge rundt omkring på skolen. Naturgødning har vi fået i form at hestemøg fra Vejle Rideklub i Vinding. Gødningen skal sikre, at jorden i vores udenomsarealer trives på bedste og mest naturlige vis. Den støtte er vi naturligvis også utroligt taknemmelige for; et samarbejde for bæredygtighed og biodiversitet helt lokalt, når det fungerer allerbedst.


Den pædagogiske vinkel


Vi har fra starten ønsket at skabe en have, der kunne anvendes i undervisningen; et udendørs undervisningsrum, som kan bruges af alle klassetrin – og i alle fag.


Der er mange forskellige opgaver for eleverne i etablering og vedligeholdelse af haven. Opgaverne vil naturligvis variere afhængig af klassetrin. Det kan bl.a. være at bygge plantekasser, lave ormekompost, etablere drikkesteder til bier, bygge biodiversitetshoteller og fuglekasser, etablere skyggeområder og væresteder med pileflet, fjerne ral fra skolegården for at ændre et tørt miljø til et mere frodigt, at så, plante og høste og meget mere.


Fagligt vil havelaboratoriet give rig mulighed for at gå undersøgende til værks i forhold til både måling af vand- og jordbundstilstand, studier af dyreliv, læring om gamle håndværk osv.


Udover at være et fagligt udendørs læringsrum er det også vores ønske at skabe plads til fordybelse og kreativitet. F.eks. skal etableringen af skyggeområder og væresteder i pileflet give små kroge, hvor man f.eks. kan hygge sig med en god bog eller sidde og tegne og male i fred og ro.


På den måde har vi mange præferencer og det har naturligvis stillet særlige krav til landskabsdesignet og er noget, der er blevet taget højde for igennem designfasen og landskabsændringerne. Parcelhusæstetik vil ikke være noget der er dominerende på skolens arealer. De vil derimod komme til at fremstå vilde og frodige – og de vil summe af liv. Ændringerne skal vi værne om, bidrage til og lære af.


Et udendørs læringsrum, der aldrig stagnerer


Netop nu, hvor projektet er afsluttet, er vi nået til den mest spændende fase; nemlig den tid, der kommer, hvor havelaboratoriet for alvor skal virke og få lov til at leve og udfolde sig. Nu skal vores landskabsændringer og det nye udendørs læringsrum danne grobund for læring, inspiration og udvikling for vores elever og blive en del af skolens mil

Et udendørs undervisningsrum

Hvad har så idéen med det hele været?


Jo, målet med projektet har været at skabe et udendørs klasserum, som vækker elevernes nysgerrighed og skaber rum for fordybelse gennem observation og praktisk arbejde.


Man vil i disse læringsrum lære eleverne, hvordan de ved brug af konkrete værktøjer – både praktiske og IT, kan skabe handling, som er forankret i en lokal biodiversitet.


Projektets omdrejningspunkt er CO2 binding gennem jord, jordkvalitet og jordbiodiversitet. Det er hensigten, at projektet skal lære eleverne om mulighederne, fordelene og udfordringerne ved at binde CO2 i jorden.


Projektet er forankret i Vejle Kommunes indsatsområder som: Klimavenligt landbrug, håndtering af klimaforandringer og grønne indkøb.


Ønsket har hele tiden været og vil fortsat være, at eleverne igennem havelaboratoriet bliver nysgerrige og handlekraftige, så de selv kan arbejde praktisk med klima- og biodiversitets-udfordringerne.


Det er helt i tidens ånd, at der fokuseres på biodiversitet, som er en måde at arbejde med klimaet på - og styre det i en bedre retning.


Det er en fornem og stor opgave at forberede nutidens børn og unge på den store klimaopgave, så man er på Steiner Skolen i Vejle været meget glade projektet.


Lørdag d. 2. april 2022 mødte Steiner Skolen i Vejles elever, forældre og personale talstærkt op for at gøre skolen endnu grønnere. Det var en dag med høj energi, masser af glade smil og en stor fællesskabsfølelse.


Der blev påbegyndt arbejde på alt fra insekthoteller til et vildt blomstrende areal i stedet for en græsplæne. Ligeledes blev der planlagt sommerfuglekasser og redekasser til fugle og en portal med klatreplanter.


Sidenhen har forskellige nye dele af projektet set dagens lys. Bl.a. nåede vi i september en vigtig milepæl, hvor en større landskabsændring i området bagved vores SFO-bygning blev påbegyndt.


Projektet er tænkt til at kulminere med en indvielse i foråret 2023, hvor vi også forventer, at der vil være et mere synligt resultat af de mange tiltag, vi har gjort i løbet af projektet.