Tysk

1. og 2. klasse

Udgangspunktet for den første tyskundervisning er barnets evne til og glæde ved leg med det lydlige.

Der arbejdes med rim og remser, sange og sanglege og små dramatiseringer. Rytme, klang og lyd er centrale elementer i undervisningen. Der lægges også vægt på bevægelsen. Det gælder den ydre bevægelse, som især dyrkes i sanglegene og dramatiseringerne. Men det gælder også den indre bevægelse, som udspringer af timens opbygning med vekslen mellem lytten og aktivitet, med temposkift og dynamik i sangene og recitationen.
Den intellektuelle del af undervisningen, med oversættelse, ordforråd og grammatik, er på disse klassetrin af helt underordnet betydning.

3. og 4. klasse

Der bygges videre på elementerne fra de første klasser. Men samtidig bygges der også på den tiltagende nysgerrighed, der præger alderstrinnet, overfor skriftsproget. Rim og remser fra de første klasser skrives ned og samles til små teksthefter, hvor eleverne ud fra det i forvejen kendte stof langsomt begynder at øve læsningen af tysk.

Samtidig føres stoffet videre i den mundtlige del, så mindre egentlige digte og sproglige vendinger læres udenad. Der kan arbejdes med dramatiseringer, der henter deres handlingsforløb fra hverdagslivet og som er egnede til en begyndende øvning af dialogen.

5. klasse

Der arbejdes nu med læsning af trykte tekster. F.eks. kan klassen arbejde med et skuespil, der både læses, reciteres og opføres, så det, eleverne møder i skriftlig form, bliver levendegjort gennem processen. Også mindre prosatekster inddrages, ligesom læsning af digte og sang efter sangbøger spiller en stadig større rolle.
Den dagligdags dialog øves, dels gennem dramatiseringer og dels gennem små samtaleøvelser.

6. klasse

Grammatikken indføres og øves. Der arbejdes både med ordklasser og bøjningsformer og efterhånden også med sætningsopbygning.

Diktat og gloseindlæring er nye elementer på dette klassetrin.

Tekstarbejdet går nu mere i retning af egentlige litteraturtekster, og mundtligt øves samtalen.

7. og 8. klasse

Der læses tekster, der passer til alderstrinnet. Biografier kan udgøre en væsentlig del af tekstlæsningen.

Grammatikken øves og udbygges fortsat, og der kan arbejdes med skriftlige opgaver i form af referater, små stile og genfortællinger.