Skolepenge m.v.

 

Indmeldelse til undervisning:

Skolen har elever på klassetrin fra bh.kl til og med 9. klasse.

Indmeldelse foregår efter personlig samtale mellem forældre og den pågældende klasselærer. 

Henvendelse rettes til kontoret for at få en aftale med klasselærerne.

Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og kr. 100,- for følgende børn.

 

Skoleøkonomi:

Skolen modtager statstilskud til undervisning efter reglerne i Lov om Friskoler. Loven forudsætter, at forældrene betaler en del af udgifterne (dvs. skolepenge).

Skolefritidsordningen modtager også et statstilskud, dog kun til børn i bh.kl og 1. – 3. klasse.

Skolepenge:

For skoleåret 2022/23 betales skolepenge over 11 rater. Betaling opkræves via Nets. Forældrene opfordres til at lade sig tilmelde Nets igennem deres pengeinstitut. Såfremt man ikke tilmeldes Nets vil der blive pålagt et gebyr på kr. 25,- pr. md.

Raten pr. barn er som følger:

Kr. 1.302,- for undervisning i bh.kl, 1. og 2. kl.
Kr. 1.384,- for undervisning af øvrige elever 

Der ydes automatisk søskenderabat, jf. nedenstående:

25% moderation for barn nr. 2
50% moderation for barn nr. 3
75% moderation for barn nr. 4

Forældrebetaling pr. rate. Juli måned er betalingsfri.
(som søskende defineres biologiske hel- og halvsøskende):

Særlige/ekstra udgifter:

Der forekommer udgifter udover skolepengene til f.eks. instrumenter, klasseture/rejser (F.eks. Bornholm og tur til udlandet i 9. klasse) samt forskellige skolematerialer. Derudover har enkelte klasser en opsparingskonto, hvor der indbetales et månedeligt beløb til hel eller delvis dækning af ture ud af huset.

Der skal gøres opmærksom på, at der også kan opstå udgifter udover skolepengene, såfremt en elev gentagne gange mister hæfter, blyanter, sangbøger, passer eller andet materiale. Da må man påregne, at denne udgift lægges til forældrebetalingen.

 

Skolefritidsordningen (SFO):

Dette er et tilbud for børn fra bh.kl. til 4. kl.

Tilmelding til SFO og ændringer i tilmeldingen skal ske skriftligt ved henvendelse til kontoret.

Ændringer, der er modtaget inden den 10. i en måned, får virkning fra den første i efterfølgende måned.

SFO er lukket i 3 uger i juli måned (se aktuelle datoer under SFO), mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Forældrebetalingen betales over 11 rater sammen med skolepengeopkrævningen.

Raten pr. barn i SFO er som følger:

Kr. 946,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl. 13.00-15.00 

Kr. 1.127,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl.13.00-16.30 

Kr. 238,- for pasning en dag om ugen fra kl. 13.00-15.00 (giver ikke ret til feriepasning) 
Kr. 476,- for pasning to dage om ugen fra kl. 13.00-15.00 (giver ikke ret til feriepasning) 

 

Særlige SFO-moduler for 5. klasses elever – nærmere oplysninger 

Modul 5A:  Kr. 256,- for morgen-SFO – mandag – fredag fra kl. 7.00 – 8.00

Modul 5B: Kr. 677,- for Eftermiddags-SFO – mandag – fredag fra skoleophør – kl. 16.30

Modul 5C: Kr. 934,- for både morgen- og eftermiddags-SFO mandag – fredag kl. 7.00 – 8.00 samt fra skoleophør – kl. 16.30 – samt feriepasning

Modul 5D: Kr. 667,- for Klippekort – 10 klip, som kan bruges på hverdage eller feriedage efter behov.

Alle priser inkluderer et dagligt, økologisk måltid – undtagen ved feriepasning.

 

Ændringer til SFO-modul

Ændringer af SFO-modul skal senest ske d. 10. i måneden, for at gælde fra d. 1. i den efterfølgende måned.
Dog skal ændringer vedr. august måned være meddelt senest d. 1. juli.

 

OBS: vær opmærksom på, at elever som er tilmeldt SFO’en med udgangen af 3. klasse ikke automatisk udmeldes ved oprykning til 4. klasse. Ønskes SFO ikke i 4. klasse, skal der fremsendes en udmeldingsblanket.

 

Nedsat skolepengebetaling/nedsat SFO-betaling:

Der kan søges om fripladstilskud, som administreres af Fordelingssekretariatet – se www.fordelingssekretariatet.dk

Ansøgningsskema kan hentes på skolens kontor, hvortil skemaet sendes eller afleveres inden ansøgningsfristens udløb. For skoleåret 2021/22 skal skemaet være kontoret i hænde senest d. 30. august 2021.

Ansøgning om fripladstilskud af skolepenge/SFO-betaling gælder for ét skoleår ad gangen. Der skal altså ansøges hvert år. For nærmere information se særskilt folder om ”Tilskud til friplads”.

Forsikring:

Skolen er ikke dækket af en fælles forsikring. Således hæfter eleven selv for ansvarsskader i forbindelse med skolehverdagen, ture ud af huset, lejrskoleophold og deslige. Her vil en almindelig ulykkes- eller familieforsikring dække det meste.