Skolepenge m.v.

Indmeldelse til undervisning:

Indmeldelse foregår efter personlig samtale mellem forældrene og skolens leder samt den pågældende klasselærer. Ligeledes møder klasselæreren også eleven.

Henvendelse rettes til kontoret for at få en aftale med pågældende klasselærer.

Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og kr. 100,- for følgende børn.

Skolen har elever på klassetrin fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Skoleøkonomi:

Skolen modtager statstilskud til undervisning efter reglerne i Lov om Friskoler. Loven forudsætter, at forældrene betaler en del af udgifterne (dvs. skolepenge).

Skolefritidsordningen modtager også et statstilskud, men kun til børn i børnehaveklassen og 1. – 3. klasse.

Skolepenge:

For skoleåret 2018/19 betales skolepenge over 11 rater.
Betaling opkræves via PBS. Forældrene opfordres til at lade sig tilmelde PBS gennem deres pengeinstitut.

Raten pr. barn er som følger:

Kr. 1050 for undervisning i bh.kl., 1. og 2. kl.

Kr. 1.130 for undervisning af øvrige elever

Der ydes automatisk søskenderabat som nedenstående:

Forældrebetaling i 11 rater (som søskende defineres biologiske hel- og halvsøskende):

elve tabel

Skolefritidsordningen (SFO):

Dette er et tilbud for børn fra bh.kl. – 4. kl.

Tilmelding til SFO og ændringer i tilmeldingen skal ske skriftligt ved henvendelse til kontoret.

Ændringer, der er modtaget inden den 10. i en måned, får virkning fra den første i næste måned.

Fritidsordningen er altid lukket i 4 uger i juli måned (se aktuelle datoer under SFO), mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Forældrebetalingen betales over 10 rater sammen med skolepengeopkrævningen.

Raten pr. barn i Fritidsordningen er som følger:

Kr. 905,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl. 12.25-15.00

Kr. 1.080,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl.12.25-16.30

Kr. 225,- for pasning fredage fra kl. 12.25-15.00

 

Alle priser inkluderer et dagligt økologisk måltid.

Nedsat skolepengebetaling/nedsat fritidsordnings-betaling:

Der kan søges om fripladstilskud, som administreres af Fordelingssekretariatet – se www.fordelingssekretariatet.dk

Såfremt der ønskes nedsættelse af skolepengebetalingen, skal der udfyldes en ansøgningsblanket som sendes til Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle.

Ansøgningsblanket kan rekvireres samme sted.

Forældreansøgning om fripladstilskud skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2018 for at have virkning for skoleåret 2018/19.

Ansøgning om fripladstilskud af skolepenge/fritidsordnings-betaling gælder for ét skoleår ad gangen. Der skal altså ansøges hvert år. For nærmere information se særskilt folder om tilskud til friplads.

Forsikring:

Skolen er ikke dækket af en fælles forsikring, dvs. at ansvarsskader i forbindelse med skolehverdagen, ture ud af huset samt lejrskoleophold hæfter eleven selv for. Her vil en almindelig familieforsikring dække det meste.