Skolepenge m.v.

Skolepenge m.v.

Indmeldelse til undervisning:

Indmeldelse foregår efter personlig samtale mellem forældre og den pågældende klasselærer. 

Henvendelse rettes til kontoret for at få en aftale med klasselærerne.

Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og kr. 100,- for følgende børn.

Skolen har elever på klassetrin fra bh.kl til og med 9. klasse.

Skoleøkonomi:

Skolen modtager statstilskud til undervisning efter reglerne i Lov om Friskoler. Loven forudsætter, at forældrene betaler en del af udgifterne (dvs. skolepenge).

Skolefritidsordningen modtager også et statstilskud, dog kun til børn i bh.kl og 1. – 3. klasse.

Skolepenge:

For skoleåret 2020/21 betales skolepenge over 11 rater. Betaling opkræves via Nets. Forældrene opfordres til at lade sig tilmelde Nets igennem deres pengeinstitut. Såfremt man ikke tilmeldes Nets vil der blive pålagt et gebyr på kr. 25,- pr. md.

Raten pr. barn er som følger:

Kr. 1.168,00 for undervisning i bh.kl, 1. og 2. kl.

Kr. 1.248,00 for undervisning af øvrige elever

Der ydes automatisk søskenderabat, jf. nedenstående:

25% moderation for barn nr. 2
50% moderation for barn nr. 3
75% moderation for barn nr. 4

Forældrebetaling pr. rate. Juli måned er betalingsfri.
(som søskende defineres biologiske hel- og halvsøskende):

    

Skolefritidsordningen (SFO):

Dette er et tilbud for børn fra bh.kl. til 4. kl.

Tilmelding til SFO og ændringer i tilmeldingen skal ske skriftligt ved henvendelse til kontoret.

Ændringer, der er modtaget inden den 10. i en måned, får virkning fra den første i efterfølgende måned.

SFO er lukket i 3 uger i juli måned (se aktuelle datoer under SFO), mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Forældrebetalingen betales over 11 rater sammen med skolepengeopkrævningen.

Raten pr. barn i SFO er som følger:

Kr.922,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl. 12.25-15.00

Kr.Kr. 1.098,- for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl.12.25-16.30

Kr.Kr. 232,- for pasning fredage fra kl. 12.25-15.00

Alle priser inkluderer et dagligt, økologisk måltid.

Nedsat skolepengebetaling/nedsat SFO-betaling:

Der kan søges om fripladstilskud, som administreres af Fordelingssekretariatet – se www.fordelingssekretariatet.dk

Ansøgningsskema kan hentes på skolens kontor, hvortil skemaet sendes eller afleveres inden ansøgningsfristens udløb. For skoleåret 2020/21 skal skemaet være kontoret i hænde senest d. 30. august 2020.

Ansøgning om fripladstilskud af skolepenge/SFO-betaling gælder for ét skoleår ad gangen. Der skal altså ansøges hvert år. For nærmere information se særskilt folder om ”Tilskud til friplads”.

Forsikring:

Skolen er ikke dækket af en fælles forsikring. Således hæfter eleven selv for ansvarsskader i forbindelse med skolehverdagen, ture ud af huset, lejrskoleophold og deslige. Her vil en almindelig ulykkes- eller familieforsikring dække det meste.