Skole / hjem samarbejde

En åben samtalekultur og klarhed i kommunikationsveje er en målsætning på vores skole. Vi ønsker, at forældre tager kontakt til os i alle spørgsmål og forhold og bruger kommunikationsvejene.
Dialogen mellem skole og hjem er helt central i det pædagogiske arbejde omkring barnet.

 Henvendelser:

1. Henvendelser til skoleleder – kig meget gerne forbi skoleleder-kontoret eller ring eller send en mail.

Alle generelle henvendelser eller spørgsmål, der har med skolen som helhed at gøre, rettes til skolelederen  på skolelederkontoret i kontorbygningen eller på telefon 75 83 03 97 (kontortid 8.10 – 12.00 hver dag) eller via mail: jeppe.n@steinerskolen–vejle.dk.
Også bekymringer, tvivl eller kritik i forhold omkring skolen beder vi om udtrykkes og sparres med skoleleder, således at evt. problemstillinger kan komme frem og løses.
I konfliktløsninger følges en fast procedure, hvor der søges løsninger der er.

2.  Henvendelser til klasselæreren.

Alle henvendelser fra Jer forældre vedrørende Jeres barn eller dets klasse rettes til barnets klasselærer. Det er en del af hele vores pædagogiske klasselærerarbejde at modtage sådanne henvendelser og at være i en løbende, konstruktiv kontakt med Jer.
I samtaler mellem lærer og forældre ønsker vi at bygge på arbejdsmetoder med fælles belysning og fordybelse omkring børnene. Færdige og alt for hurtige meninger og bedømmelser forsøges undgået. En fælles proces hvor barnets udvikling følges og opbygges i fællesskab.

 Optagelse og indskrivning af børn:

Et barn kan optages på skolen efter en optagelsessamtale mellem forældre og klasselærer, hvor også klasselæreren har mulighed for at møde barnet.

I denne samtale deltager altid to lærere – klasselærer samt en af skolens øvrige lærere. Det er her lærernes opgave at orientere fyldestgørende om skolens pædagogiske fundament og sociale opbygning. Det er forældrenes pligt at oplyse om alle relevante forhold omkring barnet. Det er afgørende for elevens optagelse, at forældrene ønsker deres barn undervist ud fra den pædagogik, der er idégrundlag for skolen. Begge parter skole / hjem vurderer situationen efter samtalen og bekræfter gensidigt optagelsen efter en aftalt tid.

Alle elever optages principielt med 3 måneders prøvetid. I forældre orienteres om prøvetiden, og der fastsættes i fællesskab et evalueringsforløb. Prøvetiden skal være aftalt på en sådan måde, at begge parter – skole som hjem – kan ophøre samarbejdet, hvis prøvetiden for en af parterne ikke synes positiv.

Hvis forældre ønsker at udmelde elever midt i et forløb, beder vi fra skolens side om en orienterede samtale mellem klasselæreren og forældre, hvori situtationen kan belyses og erfaringer kan drages. Elever kan ikke udmeldes via sms, hverken vil klasselærer eller kontor. Ved udmeldinger vil man blive kontaktet af skolelederen for en evaluerende samtale.

Der kan opstå situationer, hvor skolen oplever den pædagogiske opgave med eleven vanskelig på grund af samarbejdsproblemer med hjemmet. I sådanne situationer bliver et evt. samarbejdsophør mellem skole og hjem varslet gennem samtale og sker altid først efter et forsøg på at opbygge et fælles grundlag.

En egentlig bortvisning hvor eleven ophører med at gå på skolen, kan kun ske efter en skriftlig advarsel til elev og forældre. Både skole og hjem skriver under på denne varsling. Beslutningen om en sådan bortvisning tages først efter forsøg på gennem samtale at ændre elevens situation.

Forældremøder:

Der afholdes årligt 3 obligatoriske forældremøder i klasserne.
Forældremøderne er annonceret i juni op til sommerferien i skolens fælles årskalender der udsendes pr. mail og ligger på skolens hjemmeside.
Klasselæreren udsender i god tid en dagsorden for mødet.
Forældremøderne kan være formet i et samarbejde med forældre evt. med klasserepræsentanter.
Forældremøderne er et socialt forum, tænkt til orientering og opbygning af et fællesskab mellem skole og forældre og et fællesskab mellem forældrene.
Det bedes respekteret, at forældremøderne ikke er stedet, hvor kritik eller større problemstillinger uforberedt kan tages op – ej heller stedet, hvor de enkelte børns forhold kan blive drøftet medmindre dette er aftalt med barnets forældre. Kontakt klasselæreren eller skoleleder ved problemstillinger.
Der kan ikke indkaldes til et forældremøde uden dialog og i et samarbejde med skolen.

Hjemmebesøg og forældresamtaler:

Klasselæreren kommer på et hjemmebesøg i løbet af 1. klasse.

Hvert år vil der blive afholdt forældresamtaler for forældre og elever, som følgende:

For børnehaveklassen: En forældresamtale.
For 1. klasse: En forældresamtale årligt samt det omtalte hjemmebesøg
For 2.-5. klasse: To årlige forældresamtaler
For 6. -9. klasse: To årlige forældre/elevsamtaler med elever og forældre. I disse samtaler kan også faglærere deltage.

Forældresamtaler finder sted på skolen og varsles i god tid til forældrene.

Det er derudover altid muligt efter behov at aftale møder mellem skole og hjem. Her kan såvel skole som hjem være initiativtager.

Der finder elevsamtaler sted i skolen og derudover gives der en skriftlig evaluering af den enkelte elev gennem vidnesbyrd i 3., 6. og 8. kl.