Optagelse og indskrivning af børn

Et barn kan optages på skolen efter en optagelsessamtale mellem forældre og klasselærer, hvor også klasselæreren har mulighed for at møde barnet.

I denne samtale deltager altid to lærere – klasselærer samt en af skolens øvrige lærere. Det er her lærernes opgave at orientere fyldestgørende om skolens pædagogiske fundament og sociale opbygning. Det er forældrenes pligt at oplyse om alle relevante forhold omkring barnet. Det er afgørende for elevens optagelse, at forældrene ønsker deres barn undervist ud fra den pædagogik, der er idégrundlag for skolen. Begge parter skole / hjem vurderer situationen efter samtalen og bekræfter gensidigt optagelsen efter en aftalt tid.

Alle elever optages principielt med 3 måneders prøvetid. I forældre orienteres om prøvetiden, og der fastsættes i fællesskab et evalueringsforløb. Prøvetiden skal være aftalt på en sådan måde, at begge parter – skole som hjem – kan ophøre samarbejdet, hvis prøvetiden for en af parterne ikke synes positiv.

Hvis forældre ønsker at udmelde elever midt i et forløb, beder vi fra skolens side om en orienterede samtale mellem klasselæreren og forældre, hvori situationen kan belyses og erfaringer kan drages. Elever kan ikke udmeldes via sms, hverken vil klasselærer eller kontor. Ved udmeldinger vil man blive kontaktet  for at der kan holdes en evaluerende samtale.

Der kan opstå situationer, hvor skolen oplever den pædagogiske opgave med eleven vanskelig på grund af samarbejdsproblemer med hjemmet. I sådanne situationer bliver et evt. samarbejdsophør mellem skole og hjem varslet gennem samtale og sker altid først efter et forsøg på at opbygge et fælles grundlag.

En egentlig bortvisning hvor eleven ophører med at gå på skolen, kan kun ske efter en skriftlig advarsel til elev og forældre. Både skole og hjem skriver under på denne varsling. Beslutningen om en sådan bortvisning tages først efter forsøg på gennem samtale at ændre elevens situation.