Fripladstilskud

Steiner Skolen i Vejle følger, i lighed med øvrige friskoler, Fordelingssekretariatets vilkår og takster for fripladstilskud.

Fordelingssekretariatet er den offentlige instans, der fordeler tilskud til alle landets friskoler.

Ansøgning om tilskud til nedbringelse af forældrebetaling sendes til Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle.
Ansøgningsblanket kan rekvireres samme sted.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 30. august . Efter denne dato kan der ikke længere ansøges om tilskud til friplads for skoleåret.

Ansøgere er ansvarlige for korrekt udfyldelse af ansøgningsskema og overholdelse af frister i forhold til Fordelingssekretariatet.

Forældre, der ansøger om fripladstilskud, skal skriftligt give samtykke til at Fordelingssekretariatet indhenter alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen.

Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af husstandens samlede indkomst. Nærmere oplysninger om fordelingsnøgle m.v. findes på https://www.fskr.dk/tilskud/friplads

Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til skolepenge for elever i bh.kl. til 9. klasse og fripladstilskud til elever i SFO fra bh. kl. til og med 3. klasse. Der søges for ét skoleår ad gangen.

Fripladstilskuddet kan først fordeles endeligt i januar måned det pågældende skoleår.

Udbetaling af tilskud:

For ansøgere, der ikke tidligere har fået bevilget tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling fra Fordelingssekretariatet:
I månederne august, september, oktober, november, december og januar bliver den ordinære skolepengebetaling opkrævet, altså det fuld beløb uden fradrag af fripladstilskud. Opkrævningerne for februar, marts, april, maj og juni vil være reguleret med det af Fordelingssekretariatet bevilgede tilskud, således at årets samlede tilskud fordeles på disse sidste fem måneder i skoleåret.

For ansøgere, der tidligere har fået bevilget tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling fra Fordelingssekretariatet:
I månederne august, september, oktober, november, december og januar opkræves den ordinære betaling fratrukket det i det sidste skoleåret af Fordelingssekretariatet bevilgede månedlige fripladstilskud (acontofradrag).
Opkrævningerne for februar, marts, april, maj og juni vil være reguleret med det i skoleåret bevilgede tilskud. Således at det samlede tilskud for skoleåret er udbetalt ved skoleårets afslutning. Såfremt der ikke tilkendes tilskud for skoleåret, vil aconto fradraget blive opkrævet sammen med skolepengene i februar og frem til og med juli måned i skoleåret. Beløb op til 200 kr. opkræves som et beløb.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde alle rubrikker. Følg anvisningen på bagsiden af skemaet nøje. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt, vil blive returneret til ansøger.

Information og ansøgningsmateriale vedr. det kommende skoleår forventes udsendt i maj/juni måned i det indeværende skoleår.

Den endelige fripladsbevilling vil fremgå af opkrævningen eller Nets-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail.