Eurytmi

1. klasse

Det overordnede tema i 1. klasse er det musikalsk-geometriske. Man øver at gå elementære geometriske former som den lige og krumme linie, trekanten og cirklen. Der kan gås i fastlagte rytmer, evt. med musikledsagelse. Armbevægelserne for konsonanter og vokaler øves til små digte, og der lægges vægt på det lydlige, f.eks. i form af rim og rytme. Toneeurytmien øves til pentaton musik. Der veksles i undervisningen mellem koncentration og udfoldelse.

2. klasse

Områderne fra 1. klasse videreføreres. Konsonant- og vokaløvelserne øves i forbindelse med små digte og tekster. Rumorientering og den sociale orienteringsevne øves f. eks. gennem det, at klassen lærer at danne en ring, der skal være så cirkelformet som muligt uden hjælpestreger.

3. klasse

I 3. klasse begynder eleverne at udforme ordbilleder og sætninger som bevægelse. Der kan bruges tekster fra fortællestoffet, vers der beskriver hjemstavnslæren eller tilsvarende relevant stof. I toneeurytmien arbejdes der med rytmiske motiver og med sammentrækning – udvidelse.

4. klasse

Takt og rytme øves bevidst, og allitterationsøvelser med udgangspunkt i fortællestoffet øves også koreografisk og rytmisk. Udgangspunktet behøver ikke længere at være kredsen, men eleverne kan gennemføre øvelser med den enkelte eller små grupper som centrum. Kobberstavene inddrages i arbejdet, og forskellige koncentrationsøvelser gennemføres.

5. og 6. klasse

De geometrisk prægede øvelser udvides til også at omfatte mere komplicerede former som f.eks. femstjerner eller ottetalsformer i faste rytmiske skridt. Der kan arbejdes med gruppekoreografier til digte eller små musikstykker, f.eks. fra baroktiden. Toneøvelser, sproglyde og grammatiske former fortsætter med stigende sværhedsgrad. Eurytmien forvandles efterhånden fra det rent legende til at være et bevægelsesfag, hvor eleverne gennem øvelserne opnår en række færdigheder. Fra 6. klasse inddrages også øvelser med de musikalske intervaller.

7. og 8. klasse

Der arbejdes videre med at udvikle det allerede lærte. Der tilføjes ligevægtsøvelser og dynamiske øvelser, der kan udtrykke forskellige stemninger. Også skift i det motoriske, fra de fine fingerbevægelser til at bringe hele kroppen i bevægelse, øves, og musikken, der anvendes, skifter ofte tempo, toneart og karakter. Stavøvelser kan bidrage til at overvinde den tyngde og fysiske slaphed, eleverne på dette alderstrin let kan henfalde til. Efterhånden i forløbet kan der arbejdes mere og mere med det kunstneriske udtryk.