Engelsk

1. og 2. klasse

Udgangspunktet for den første fremmedsprogsundervisning er barnets evne til og glæde ved leg med det lydlige. Der arbejdes med rim og remser, sange og sanglege og små dramatiseringer. Rytme, klang og lyd er centrale elementer i undervisningen. Der lægges også vægt på bevægelsen. Det gælder den ydre bevægelse, som især dyrkes i sanglegene og dramatiseringerne. Men det gælder også den indre bevægelse, som udspringer af timens opbygning med vekslen mellem lytten og aktivitet, med temposkift og dynamik i sangene og recitationen. Den intellektuelle del af undervisningen, med oversættelse, ordforråd og grammatik, er på disse klassetrin af helt underordnet betydning. Denne prioritering er begrundet i ønsket om at skabe tryghed ved at bruge andre lyde sprogligt end vanligt.

3. og 4. klasse

Der bygges videre på elementerne fra de første klasser. Men samtidig bygges der også på den tiltagende nysgerrighed, der præger alderstrinnet, overfor skriftsproget. Rim og remser fra de første klasser skrives ned og samles til små teksthefter, hvor eleverne ud fra det i forvejen kendte stof langsomt begynder at øve læsningen af engelsk. Samtidig føres stoffet videre i den mundtlige del, så mindre egentlige digte og sproglige vendinger læres udenad. Der kan arbejdes med dramatiseringer, der henter deres handlingsforløb fra hverdagslivet og som er egnede til en begyndende øvning af dialogen.

Delmål efter 4. klasse

Eleverne skal bringes til at forstå enkle talte sætninger og udtryk. og de skal kunne svare på enkle spørgsmål. Desuden skal de kunne deltage i sproglege og små rollespil og skrive og læse korte, sprogligt helt enkle tekster. De skal kunne udtale de engelske ord, der arbejdes med og kende til ental og flertal, og gennem undervisningen skal de stifte bekendtskab med eksempler på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger.

5. klasse

Der arbejdes nu med læsning af trykte tekster. F.eks. kan klassen arbejde med et skuespil, der både læses, reciteres og opføres, så det, eleverne møder i skriftlig form, bliver levendegjort gennem processen. Også mindre prosatekster inddrages, ligesom læsning af digte og sang efter sangbøger spiller en stadig større rolle. Den dagligdags dialog øves, dels gennem dramatiseringer og dels gennem små samtaleeøvelser.

6. klasse

Grammatikken indføres og øves. Der arbejdes både med ordklasser og bøjningsformer og efterhånden også med sætningsopbygning. Tryghed i  gloseindlæring, stavning og skrivning øves fortsat. Tekstarbejdet går nu mere i retning af egentlige litteraturtekster, og mundtligt øves samtalen.

Delmål efter 6. klasse

Eleverne skal bringes til at kunne forstå tilstrækkeligt til at kunne føre en enkel samtale, og de skal kunne referere i et enkelt sprog inden for kendte emner. De skal have lært at udtale sproget, så det bliver umiddelbart forståeligt. De skal også kunne læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, ligesom de skal kunne skrive enkle tekster om et givet emne, og de skal kunne bruge en ordbog. Gennem undervisningen skal de stifte bekendtskab med forskellige former for engelsk kultur og livsform, f.eks. gennem udvalgte tekster.

7. klasse

Samtalen øves i mange forskellige situationer, f.eks. dramatisering, rollespil og samtale om givne emner. Desuden øves den mundtlige fremstilling gennem mindre faglige fremlæggelser. Der lægges vægt på en gradvis udvidelse af ordforråd. Skriftlige opgaver har form af referater, små stile og genfortællinger. Grammatikken øves og udbygges fortsat, og udtale og stavning rettes til. Der læses tekster, der passer til alderstrinnet. De omfatter både biografier og fortællinger, der viser noget om engelsk kultur og livsform.

8. klasse

Det mundtlige øves nu endnu mere intenst, og der lægges vægt på at rette udtalen rigtigt til. Debatter, rollespil, fremlæggelser både individuelt og i grupper, sange og dramatiseringer medvirker til at styrke sprogtonen og udvide ordforrådet. Det skriftlige arbejde kan omfatte stile og referater, brevskrivning, iagttagelsesøvelser, små fiktive tekster osv.
Både ordklasser og sætningsopbygning øves, og der gives diktater, hvor der fokuseres på stavningen. Tekstlæsningen omfatter forskellige passende skønlitterære tekster, dokumentar og faglige tekster og ikke mindst biografier.

Delmål efter 8. klasse

Eleverne skal bringes til at forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen og deltage uforberedt i samtaler om kendte emner, således at de udtrykker sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer. De skal kunne fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner. Deres ordforråd skal være tilstrækkeligt stort til, at ovenstående kan lade sig gøre, og de skal i et vist omfang kunne anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt. De skal også kunne læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger, og de skal selv kunne udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form.

De skal have og kunne anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form, og desuden have kendskab til faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser. Deres udtale skal have lighed med den originalt engelske. De skal kunne anvende ordbøger, grammatiske oversigter.

9. klasse

Der bygges videre på det foregående. Frie og bundne mundtlige øvelser, små foredrag, arrangerede diskussioner, stile, referater, fagligt stof, diktater, film, præsentationer. Alle midler bruges til at fremme ordforråd, udtale, grammatisk sikkerhed og mod til at gøre sig gældende.
Grammatik og stavning er stadig genstand for indlæring, og udtalen plejes og rettes fortsat til. Der arbejdes med kendskab til engelske og amerikanske samfundsforhold og kulturelle forhold, og der læses tekster, både skønlitterære, dokumentariske og avisartikler, der øger forståelsen for den engelsk-baserede kultur.
Eleverne arbejder med selvstændige opgaver, og i den forbindelse med informationssøgning i leksika, bøger og internet.
Engelsksprogede film anvendes, og der kan arbejdes skabende i det sproglige, f.eks. med skrivning af sangtekster, digte, noveller eller dramatiseringer.